Westenburgerweg 424, 5213 ST `s-Hertogenbosch

Algemene voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van woningruimer.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door woningruimer.nl . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

 1. Alle contacten en correspondentie na opdracht dienen te worden onderhouden en gevoerd met WONINGRUIMER.NL per e-mail via STEF@WONINGRUIMER.NL.
 2. Mondelinge afspraken in welke vorm dan ook, zijn bindend nadat deze door WONINGRUIMER.NL schriftelijk zijn bevestigd.
 3. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen WONINGRUIMER.NL en de opdrachtgever.
 4. Alle offertes en aanbiedingen van WONINGRUIMER.NL zijn vrijblijvend en maximaal 2 weken geldig tenzij er in de offerte een andere termijn voor is gesteld.
 5. WONINGRUIMER.NL kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 6. De in een offerte alsmede de op de website vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 7. Indien de uitvoerde werkzaamheden of diensten afwijken van het in de offerte opgenomen aanbod dan is WONINGRUIMER.NL niet gebonden aan de offerte.
 8. Prijsopgaven zijn altijd uitsluitend van toepassing als opdracht in zijn geheel. Voor het verrichten van een gedeelte van de opdracht gelden andere tarieven en dergelijke opdrachten zijn uitsluitend te aanvaarden in een nieuwe schriftelijk ondertekende opdracht. Voor iedere opdracht gelden exclusieve prijzen en aanbiedingen.
 9. Is voor de uitvoering van de opdracht of bepaalde werkzaamheden een termijn afgesproken, dan is dit nooit een absolute termijn. Bij overschrijding van de termijn dient de opdrachtgever WONINGRUIMER.NL per email in gebreke te stellen. WONINGRUIMER.NL dient daarbij een fatsoenlijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de opdracht of werkzaamheden.
 10. Het staat WONINGRUIMER.NL vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen partners van WONINGRUIMER.NL uit te laten uitvoeren, of in voorkomend geval met inschakeling van derden.
 11. WONINGRUIMER.NL is gerechtigd de opdracht gefaseerd uit te voeren en het uitgevoerde gedeelte direct te factureren.
 12. Wijzigingen of annuleringen: indien de opdracht uitvoerdatum nog niet ingepland is : kosteloos. Indien de opdracht uitvoerdatum korter dan 7 dagen voor levering is: minimaal bedrag van € 95,-
 13. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om de opdracht te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de opdrachtgever, van de bevoegde instanties etc., wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. WONINGRUIMER.NL zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 14. Indien blijkt dat door onvoorziene omstandigheden de overeenkomst op onderdelen niet volledig of niet exact uitvoerbaar is, dan zal aanpassing in redelijk overleg, met een zo gering mogelijke afwijking en vertraging en tegen zo laag mogelijke kosten worden doorgevoerd.
 15. Indien WONINGRUIMER.NL met de opdrachtgever een vaste prijs overeenkomt, dan is WONINGRUIMER.NL ten allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit bedrag zonder dat de opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voort komt uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 16. WONINGRUIMER.NL is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: – de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt. – na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet kan nakomen; – WONINGRUIMER.NL aanwezigheid vermoedt van asbest, of asbesthoudende materialen of andere verontreinigende of gevaarlijke stoffen; – WONINGRUIMER.NL vermoedt dat materialen, boedel of andere bescheiden op het (werk)adres van Opdrachtgever van een misdrijf afkomstig zijn; – Indien de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; – indien WONINGRUIMER.NL in een voor haar bedrijf, medewerkers en/of partners agressieve danwel dreigende situatie terechtkomt; – indien door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van WONINGRUIMER.NL kan worden verlangd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 17. Voorts is WONINGRUIMER.NL bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van WONINGRUIMER.NL kan worden gevergd, zonder recht op schadevergoeding voor opdrachtgever.
 18. Indien de overeenkomst wordt ontbonden door opdrachtgever zijn de vorderingen van WONINGRUIMER.NL op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien WONINGRUIMER.NL tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en/of kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 19. Indien de opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is WONINGRUIMER.NL gerechtigd de overeenkomst met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting of vergoeding in wat voor zin dan ook. De opdrachtgever is in een dergelijke situatie uit hoofde van wanprestatie tot schadevergoeding aan WONINGRUIMER.NL verplicht.
 20. Opdrachtgever kan worden verzocht een aanbetaling tot 25% van de hoofdsom te storten op de rekening van WONINGRUIMER.NL, danwel contant te voldoen vóór aanvang van de werkzaamheden. De restsom dient vóór het einde van de werkzaamheden per direct bancair, danwel contant te worden voldaan, tenzij anders van tevoren overeengekomen.
 21. Bij levering dient opdrachtgever zichtbare schades, gebreken of manco’s onmiddellijk te melden. Verder is opdrachtgever verplicht om meteen na de aflevering te onderzoeken of de overeenkomst deugdelijk is nagekomen, en WONINGRUIMER.NL per email via STEF@WONINGRUIMER.NL op de hoogte te stellen als dat niet het geval blijkt te zijn. Opdrachtgever dient daarbij foto’s ter bewijsvoering mee aan te leveren. De opdrachtgever dient WONINGRUIMER.NL in de gelegenheid te stellen een klacht te onderzoeken. In behandeling genomen klachten doen de betalingsverplichting van opdrachtgever niet opschorten.
 22. WONINGRUIMER.NL is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst, indien de oorzaken daarvan niet aan WONINGRUIMER.NL kunnen worden toegerekend, dan wel indien zij niet aan haar schuld te wijten zijn, dan wel indien deze krachtens de Wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen niet voor haar rekening komen. Hieronder vallen in ieder geval tekortkomingen ten gevolge van “overmacht” bij WONINGRUIMER.NL, of bij de toeleveranciers of door WONINGRUIMER.NL in te schakelen derden.
 23. De aansprakelijkheid van WONINGRUIMER.NL blijft beperkt tot diensten, materialen en onderdelen in de opdracht omschreven, derhalve is zij nimmer aansprakelijk voor vervolgschade, schade door tijdsverlies, of andere schade die kan ontstaan doordat serviceleveringen verricht moeten worden.
 24. De opdrachtgever vrijwaart WONINGRUIMER.NL voor eventuele aansprakelijkheid van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan WONINGRUIMER.NL toerekenbaar is. Indien WONINGRUIMER.NL uit diens hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden WONINGRUIMER.NL zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is WONINGRUIMER.NL, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van WONINGRUIMER.NL en derden daardoor ontstaan, komen voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 25. Opdrachtgever verklaart bij het verlenen van de opdracht aan WONINGRUIMER.NL dat te ontruimen goederen haar eigendom zijn, dat de eigendommen vrij zijn van beslagen en bezwaren en dat opdrachtgever vrij is om te handelen met deze eigendommen. Opdrachtgever doet derhalve afstand van de te ruimen inboedel.
 26. De opdrachtgever vrijwaart WONINGRUIMER.NL specifiek voor aansprakelijkheden betreffende asbest of asbesthoudende materialen, of andere verontreinigende of gevaarlijke stoffen. Dergelijke stoffen en materialen dienen door hiertoe erkende en gecertificeerde bedrijven te worden afgevoerd en dit komt altijd voor rekening en risico van Opdrachtgever. Mochten deze worden ontdekt voor, tijdens of na de werkzaamheden, danwel bij eerder of later onderzoek door derden, dan is opdrachtgever aansprakelijk, ook wanneer deze materialen reeds aangeboden zijn ter afvoer bij derden. Alle kosten die verband houden met de aanwezigheid van en/of afvoer van deze stoffen en materialen zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart WONINGRUIMER.NL tot in lengte van dagen van aansprakelijkheden voor welke schade dan ook voortvloeiend uit het contact dat medewerkers van en/of door WONINGRUIMER.NL ingeschakelde derden met dergelijke materialen of stoffen hebben. Overhandiging door opdrachtgever van deze materialen en stoffen aan WONINGRUIMER.NL leidt voor wat betreft deze materialen en stoffen nooit tot eigendom hiervan voor WONINGRUIMER.NL.
 27. In geval opdrachtgever werkt onder gerechterlijke-, curatorele- en/of incasso-opdracht en WONINGRUIMER.NL verzoekt op gebied van ontruiming een dergelijke opdracht uit te voeren, zal opdrachtgever schriftelijk bewijs tonen dat zij gerechtigd is deze opdracht te verstrekken. Opdrachtgever vrijwaart WONINGRUIMER.NL volledig van aansprakelijkheden tussen het te ontruimen object en alle daarbij betrokken partijen. De aansprakelijkheid van WONINGRUIMER.NL betreft verzorging van uitvoering van de opdracht en opdrachtgever bevestigt dat zij gerechtigd is om deze opdracht te verstrekken waarbij WONINGRUIMER.NL de opdracht enkel dient uit te voeren.
 28. Opdrachtgever dient zijn betaling te verrichten conform de overeenkomst. In geval er twijfel ontstaat over zijn betaling, dan kan tussentijds door WONINGRUIMER.NL zekerheid verlangd worden en de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort totdat die zekerheid is verkregen. I.v.m. veiligheidsrisico’s en de extra kosten die de verzekering daarvan met zich meebrengt worden contante betalingen toegestaan, de extra kosten bedragen 5% en worden door opdrachtgever gelijktijdig voldaan met het restantbedrag.
 29. Indien de betaling niet plaatsvindt volgens overeenkomst, dan is opdrachtgever een rente verschuldigd van 5% per maand, te rekenen vanaf de datum waarop de betalingsplicht aanvangt. Daarnaast stemt opdrachtgever in met het recht van WONINGRUIMER.NL om buitengerechtelijke incassokosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.
 30. Gebruik van de website en zich daarop bevindende links is geheel voor eigen risico van opdrachtgever en/of bezoeker van de website.
 31. Op alle geschillen die direct of indirect voortvloeien uit tussen opdrachtgever en WONINGRUIMER.NL gesloten (vervolg)overeenkomsten is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden beoordeeld door de bevoegde Rechter te ‘s-Hertogenbosch onder uitsluiting van andere rechterlijke instanties, behoudens in die zaken waarin krachtens de regels van het dwingend recht een andere Rechter bevoegd is.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van woningruimer.nl is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom
berust bij woningruimer.nl.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met woningruimer.nl te mogen claimen of te veronderstellen. woningruimer.nl streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. woningruimer.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van woningruimer.nl op deze pagina. Deze Algemene Voorwaarden pagina is gemaakt op algemenevoorwaardenvoorbeeld.nl.